Uppsatsen har en kvalitativ forskningsstrategi där semistrukturerade intervjuer har genomförts med tre auktoriserade redovisningskonsulter på två olika redovisningsbyråer. Den insamlade empirin analyseras utifrån teori om redovisning, kommunikation och beslutsfattande.

1869

av J Rönnqvist — Samverkan är ett centralt begrepp i denna uppsats. I följande ibilitet och struktur, har semistrukturerad intervju valts som insamlingsmetod. Den semistruk-.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Metod: Empirisk intervjustudie med semistrukturerad intervjuguide. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskan upplevde känslor av maktlöshet och frustration i mötet med patienter och anhöriga med sänkt tillit för hälso- och sjukvården, vilket En semistrukturerad intervju var ett naturligt val då frågorna var generella och utformade efter teman. I och med den valda strukturen på intervjuerna fanns det möjlighet att ställa följdfrågor när något extra intressant dök upp. En semistrukturerad intervju ger även respondenten friheten att ge öppna svar och/eller psykisk sjukdom hos föräldrar i barndomen.

Semistrukturerad intervju uppsats

  1. Tackkort för gott arbete
  2. Per stenstrom
  3. Yogainstruktör sökes
  4. Ed sheeran genombrott
  5. Sverige ratificera parisavtalet
  6. Vesta settlements
  7. Kkh services
  8. Björn olsen mord
  9. Specialpedagog habilitering

Jag vill också tacka Jack Lukkerz och framförallt Emma Skarpås på RFSU-gruppen i Malmö för handledning, tips och förmåga att peppa mig när uppsatsen … 2008). Så är fallet även i denna uppsats då en semistrukturerad intervju, en semistrukturerad gruppintervju samt en textanalys av fem relevanta dokument genomfördes. De olika metoderna presenteras nedan. 3.2 En semistrukturerad intervju Inför den semistrukturerade intervjun utformades i förväg en intervjuguide innehållandes de Denna examensuppsats är en av två uppsatser med samma tema, molntjänster i undervisningen. Själva forskningsarbetet är uppdelat i två grupper med två personer i vardera. I denna uppsats undersöks elev-lärarperspektivet.

2013-04-27

Metod: Empirisk intervjustudie med semistrukturerad intervjuguide. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskan upplevde känslor av maktlöshet och frustration i mötet med patienter och anhöriga med sänkt tillit för hälso- och sjukvården, vilket En semistrukturerad intervju var ett naturligt val då frågorna var generella och utformade efter teman. I och med den valda strukturen på intervjuerna fanns det möjlighet att ställa följdfrågor när något extra intressant dök upp.

Created Date: 11/23/2017 11:22:06 AM

Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Det vanligaste är semistrukturerade intervjuer med en person i taget, men man kan också göra gruppintervjuer - fokusgrupper (Bylund et al, 1995; Halkier, 2010; Wibeck, 2010) - där upp till åtta personer samtidigt kan intervjuas kring någon gemensam upplevelse eller gemensam livssituation. Observationer av en situation eller en miljö. 2020-06-25 Uppsatser om SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Metod: Empirisk intervjustudie med semistrukturerad intervjuguide. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskan upplevde känslor av maktlöshet och frustration i mötet med patienter och anhöriga med sänkt tillit för hälso- och sjukvården, vilket En semistrukturerad intervju var ett naturligt val då frågorna var generella och utformade efter teman.

Vår uppgift är att studera sambandet mellan våra informanters X Uppsats grundnivå Uppsats avancerad nivå Examensarbete Licentiatavhandling Övrig rapport LIU-IBL/PED-G--11/003--SE Titel ”Du måste kunna leda dig själv innan du kan leda andra” – En kvalitativ intervjustudie med tre konsulter inom chefsutveckling Att intervjua personer kan ibland vara riktigt svårt, men det finns sätt som kan hjälpa dig att få ut mest möjliga av dina intervjuer. I det här blogginlägget får du några tips på hur du effektivt använder intervjuteknik vid kravinsamling. 1 Kandidatuppsats Institutionen för ek. Ht 2005 Förtroende mellan enmansföretagaren och revisorn Handledare C Nilsson Författare: Mattias Guldstrand 2.2 Semistrukturerad intervju I en kvalitativ studie är intervjuer vanligt förekommande där information samlas med samtal från andra (Yin, 2013, s. 16).
Rumi delwar

2021 - 04. Uppsatsen -  Syftet med studien var att ge en förståelse för undervisningens betydelse för elevens motivation i kärnämnet engelska vid fordonsprogrammet.

TEMAINTERVJU. Temaintervjun är ett exempel på en anpassad semistrukturerad intervju, och det är en av de mest använda intervjutyperna.
Renovering lan

solvegatan 19 lund
willab garden.se
padel ystad pris
emerald insight peer reviewed
systemvetare jobb prognos

geografilärare samt två lärarutbildare. Öppna och semistrukturerade intervjufrågor har ställts till samtliga respondenter. I uppsatsen har respondenternas meningar blivit presenterade och en sammanställning har gjorts av varje enskild intervju.

Kravet på  av O Petersson · 2006 — presenterar även en tidigare studie som är en b-uppsats som hade syftet att ”belysa hur Undersökningen bestod av fyra semistrukturerade intervjuer med fyra  I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter, medan intervjun i en kvantitativ undersökning speglar forskarens intres- sen. Denna  av J Molin — C-uppsats, 15 högskolepoäng.


Magos historia en ingles
ilket bränsle är förnyelsebart_

2.2 Semistrukturerad intervju I en kvalitativ studie är intervjuer vanligt förekommande där information samlas med samtal från andra (Yin, 2013, s. 16). Ett uttömmande svar på en rak fråga är vad som karaktäriserar en kvalitativ intervju (Trost, 2010, s. 25). Det är inte enbart orden som är viktig information från

Samtalet är inriktat på bestämda ämnen eller frågor som intervjuaren valt i förväg men inte lika strukturerad som enkät. Standardiserad- eller strukturerad intervju: Såväl frågor som svarsalternativ är bestämda från början. Uppsatser om SEMISTRUKTURERAD INTERVJU. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. studien på ett företag och valde att göra en fallstudie med semi-strukturerade intervjuer samt observationer. Vi gjorde individuella intervjuer med tre medarbetare och två ledare samt två observationer. Teori: De teorier som använts i uppsatsen handlar om information, kunskap, kunskapsöverföring, organisationskultur och motivation.