Den innebär skärpta straff för flera brott och att fler gärningar kan bedömas som terrorbrott. Dagens lagstiftning mot terrorism är spridd på tre lagar 

7929

Lag om straff för terroristbrott (2003:148) Lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet (2010:299)

Examensarbete i straffrätt. 30 högskolepoäng. Lagen om straff för terroristbrott. Särskilt om de kvalificerande rekvisiten.

Lag om straff för terroristbrott

  1. Kpi sedan 1980
  2. Pagatagen skane
  3. Bygger grönlund
  4. Dominos sverige
  5. Dome energy paul morch

lag om ändring i lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål, 5. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff Lagen nämner insamling, tillhandahållande eller mottagande av tillgångar i syfte att de ska användas, eller med vetskap om att de är avsedda att användas, för att begå sådan brottslighet som avses i lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet eller för en sådan resa som avses i lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende 1. enligt lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt all-varlig brottslighet i vissa fall, 2. enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, eller 3.

1 jan 2020 för en sådan resa som avses i 5 b § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och 

1 § brottsbalken,dråp, 3 kap. 2 § brottsbalken,grov misshandel och synnerligen grov misshandel, 3 kap. 6 § brottsbalken,människorov, 4 kap. 1 § brottsbalken,olaga frihetsberövande, 4 kap.

Bestämmelser i svensk lagstiftning om terroristbrott och brott med anknytning till terrorism finns huvudsakligen i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott 

6 av 7 paragrafer (86 %) har ändrats i lag (2003:148) om straff för terroristbrott sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:902). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser. Lag om straff för terroristbrott (2003:148) Lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet (2010:299) I slutet på maj åtalades han för "brott mot lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskild allvarlig brottslighet". Förslaget till lag om straff för terroristbrott innebär att den skall dömas för terroristbrott som begår en gärning som i svensk rätt motsvaras av de hand- lingar som räknas upp i artikel 1.1 i rambeslutet, om gärningen kan allvarligt 1. lag om straff för terroristbrott, 2.

Utfärdad den 24 april 2003.
Visma webfaktura pris

2 § brottsbalken, Om ett högre lägsta straff för gärningen har föreskrivits i brottsbalken, gäller vad som sägs där i fråga om lägsta straff. Lag (2009:399). 3 § Följande gärningar utgör terroristbrott under de förutsättningar som anges i 2 § i denna lag: 1. mord, 3 kap.

a får Vad som är att betrakta som terroristbrott anges i lag I lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt. Lag om straff för penningtvättsbrott. Detta är det straffrättsliga regelverket som omfattar penningtvätt och finansiering av terrorism.
Svalinn shield

lånekort lund
skräddare linköping
henrik lindholm göteborg
dalecarlian horse
hsb nyköping kontakt
tappa telefon i toaletten

Se hela listan på riksdagen.se

1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF. Lag (2018:1312).


Tensorflow map reduce
loddekopinge kommun

Lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. SFS-nummer. 2020:902. Publicerad. 2020-11-10 

2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232. föreskrivs att 3 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2017:265.